ជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ -- ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ Staffs -- Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction

Application form at https:/drive.google.com/open?id=1UOUvh3nOenBJ9XsJ4HMvA21OYn-lgZht
http://www.cambodiajobs.biz/2017/05/staffs-ministry-of-land-management.html


http://www.cambodiajobs.biz/2017/05/staffs-ministry-of-land-management.html

© 2007 Cambodiajobs -Template by Josh Peterson. Powered by Blogger. Privacy Statement - Phone:012 900 810 - Email: Cambodiajobs@gmail.com