ជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ -- ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ Staffs -- Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction

http://www.cambodiajobs.biz/2017/05/staffs-ministry-of-land-management.html

 http://www.cambodiajobs.biz/2017/05/staffs-ministry-of-land-management.html
http://www.cambodiajobs.biz/2017/05/staffs-ministry-of-land-management.html


ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរួមប្រឡងប្រជែងបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧
© 2007 Cambodiajobs -Template by Josh Peterson. Powered by Blogger. Privacy Statement - Phone:012 900 810 - Email: Cambodiajobs@gmail.com