ជំនួយការគ្រូអប់រំពិសេស -- PSE

http://jobs.site-pse.org/

PSE Job Vacancies
អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារគឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលត្រូវ បានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ១៩៩៥ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយធ្វើសកម្មភាពការងារ ផ្តល់អាហារការស្នាក់នៅ តំហែទាំសុខភាព ការអប់រំទូទៅ ការបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈទៅដល់ក្មេងដែលត្រូវការការជំនួយដូចជាក្មេងដែលងាយ ទទួលរង ការធ្វើបាប គ្រោះថ្នាក់ និងការរំលោភបំពាន ក្មេងដែលរស់នៅក្នុងភាព ទីទ័លក្រ និងក្មេង មិនបានទទួលការអប់រំ ក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានទីតាំងក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប ។

អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារមានបុគ្គលិកកំពុងបំរើការងារ ចំនួនជាង ៦០០ នាក់។ ដោយសារភាព រីកចំរើន ឆាប់រហ័សនៃកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ ក៏ដូចជា កម្មវិធីថ្មីៗ អង្គការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រ ចិត្តពេញម៉ោង ច្រើនកន្លែង សម្រាប់មណ្ឌលភ្នំពេញ។


Position: ជំនួយការគ្រូអប់រំពិសេស

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវការងារ
 • ជួយមើលការខុសត្រូវនិងរៀបចំក្មេងឲ្យគាត់នៅតាមស្ថានភាពបានត្រឹមត្រូវ។
 • ជួយរៀបចំដោយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្មេងពេលផ្តល់អាហារ ងូតទឹក និងស្លៀកពាក់។
 • នាំក្មេងឲ្យលេង ធ្វើលំហាត់ ហែលទឹក ...
 • ទាក់ទងជាមួយផ្នែកផ្សេងៗទាំងក្នុងនឹងក្រៅដើម្បីសម្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាកើតមាន។
 • អញ្ជើញមាតាបីតាមកប្រជុំ ដើម្បីផ្តល់ព៌តមានដែលពាក់ព័ន្ធនិងសំខាន់ៗ 
 • ផ្តល់ព៌តមានពីសុខភាពសិស្សដល់វេជ្ជបណ្ឌិត។
 • តាមដានយកព៌តមានពីអវត្តមានរបស់សិស្សនិងមាតាបីតា។

  តម្រូវការការងារ
  1. បញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ។
  2. សរសេសនិងអានភាសាខ្មែរបាន។
  3. មានចំណេះដឹងទាក់ទងនិងកុមារពិការ។
  4. មានបទពិសោធមើលក្មេង ឫក្មេងពិការ រយៈពេល១ឆ្នាំ។
   ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន:  រៀនសូត្រពីការងារ បង្កើតនិងបង្កើនបទពិសោធ និងផលប្រយោជន៍ ផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនទៀតនិងបានទទួល។ 
   របៀបដាក់ពាក្យសុំ: បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មរណ៍សូមផ្ញើរូបថត និងប្រវត្តិរូបតាមរយៈព៌តមាន សម្រាប់ទាក់ទងដូចមានផ្តល់ជូននៅខាងក្រោម។

   Closing date: 31 March 2017

   ព៌តមានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង:
   អាស័យដ្ឋានអង្គការ:  ផ្ទះលេខ៤០២ ភូមិទ្រា សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ  ខ័ណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ។
   ឈ្មោះសម្រាប់ទំនាក់ទំនងៈ លោក ស៊ឹម ឡូមី
   ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ ០២៣ ៩៩៥ ៦៦០ ឫ ០១២៣៦៧៤៦៨
    
   Email: recruitment@pse.ngo   or   lomy.sim@pse.ngo
   PSE Job Site: : http://jobs.site-pse.org   Facebook: psecambodia
   Linkedin: PSE-Pour un Sourire d’Enfant   Website : http://site-pse.org

   បុគ្គលិក PSE គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់មានកតព្វកិច្ចត្រូវតែគោរព គោលនយោបាយការពារកុមារ។
   PSE ជាអង្គការដែលផ្តល់ឱកាសស្មើភាពគ្នា ដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់មិនរើសអើងបុគ្គលិក និងបេក្ខជនទាំងអស់។
   ស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាព និងជនពិការត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យសុំការងារ។
   Please mention "Cambodiajobs.Biz" where you saw the ad when you apply!
   © 2007 Cambodiajobs -Template by Josh Peterson. Powered by Blogger. Privacy Statement - Phone:012 900 810 - Email: Cambodiajobs@gmail.com