គ្រូរូបវិទ្យា -- PSE

http://jobs.site-pse.org/

ឱកាសសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារពេញម៉ោង
អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារគឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលត្រូវ បានបង្កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ១៩៩៥ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយធ្វើសកម្មភាពការងារ ផ្តល់អាហារការស្នាក់នៅ តំហែទាំសុខភាព ការអប់រំទូទៅ ការបណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈទៅដល់ក្មេងដែលត្រូវការការជំនួយដូចជាក្មេងដែលងាយ ទទួលរង ការធ្វើបាប គ្រោះថ្នាក់ និងការរំលោភបំពាន ក្មេងដែលរស់នៅក្នុងភាព ទីទ័លក្រ និងក្មេង មិនបានទទួលការអប់រំ ក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានទីតាំងក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ និងខេត្តសៀមរាប ។

អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារមានបុគ្គលិកកំពុងបំរើការងារ ចំនួនជាង ៦០០ នាក់។ ដោយសារភាព រីកចំរើន ឆាប់រហ័សនៃកម្មវិធីដែលមានស្រាប់ ក៏ដូចជា កម្មវិធីថ្មីៗ អង្គការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រ ចិត្តពេញម៉ោង ច្រើនកន្លែង សម្រាប់មណ្ឌលភ្នំពេញ។


មុខតំណែង: គ្រូរូបវិទ្យា

ភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវការងារ
 • បង្រៀនសិស្សដោយប្រើវិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល
 • រៀបចំធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀន កិច្ចការផ្ទះ និងការប្រឡងសមត្ថភាព
 • ផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់សិស្សខ្សោយនិងសិស្សមានបញ្ហាវិន័យ
 • បង្កើតនិងអនុវត្តបទបញ្ជាក្នុងថ្នាក់រៀនដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការសិក្សាប្រកបដោយផលិតភាពខ្ពស់
 • តាមដានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនពីការរីកចម្រើនរបស់សិស្សលើការសិក្សា
 • ចួលរួមទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលរៀបចំដោយសាលា
 • ធ្វើការប្រឡងវាស់ស្ទង់សមត្ថសិស្សតាមការណែនាំរបស់សាលា។
តម្រូវការការងារ
 1. មានបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែករូបវិទ្យាឬ សញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
 2.  ធ្លាប់ឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគរុកោសល្យ។
 3. មានបទពិសោធន៍អាចបង្កើតសម្ភារៈឧបទ្ទេសសម្រាប់ជំនួយដល់ការបង្រៀន។
 4. មានលទ្ធភាពអាចគ្រប់គ្រងសិស្សដែលមានកម្រិតសមត្ថភាពខុសៗគ្នា។
 5. ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងអាចប្រើភាសាអង់គ្លេសបានមធ្យម។
ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន:  រៀនសូត្រពីការងារ បង្កើតនិងបង្កើនបទពិសោធ និងផលប្រយោជន៍ ផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនទៀតនិងបានទទួល។ 
របៀបដាក់ពាក្យសុំ: បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មរណ៍សូមផ្ញើរូបថត និងប្រវត្តិរូបតាមរយៈព៌តមាន សម្រាប់ទាក់ទងដូចមានផ្តល់ជូននៅខាងក្រោម។

Closing date: 30 September 2016 

ព៌តមានសម្រាប់ទំនាក់ទំនង:
អាស័យដ្ឋានអង្គការ:  ផ្ទះលេខ៤០២ ភូមិទ្រា សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ  ខ័ណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ។
ឈ្មោះសម្រាប់ទំនាក់ទំនងៈ លោក ស៊ឹម ឡូមី
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ ០២៣ ៩៩៥ ៦៦០ ឫ ០១២៣៦៧៤៦៨
 
Email: recruitment@pse.ngo   or   lomy.sim@pse.ngo
PSE Job Site: : http://jobs.site-pse.org   Facebook: psecambodia
Linkedin: PSE-Pour un Sourire d’Enfant   Website : http://site-pse.org

បុគ្គលិក PSE គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់មានកតព្វកិច្ចត្រូវតែគោរព គោលនយោបាយការពារកុមារ។
PSE ជាអង្គការដែលផ្តល់ឱកាសស្មើភាពគ្នា ដោយឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់មិនរើសអើងបុគ្គលិក និងបេក្ខជនទាំងអស់។
ស្ត្រីដែលមានសមត្ថភាព និងជនពិការត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យសុំការងារ។
Please mention "Cambodiajobs.Biz" where you saw the ad when you apply!
© 2007 Cambodiajobs -Template by Josh Peterson. Powered by Blogger. Privacy Statement - Phone:012 900 810 - Email: Cambodiajobs@gmail.com