150 បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា -- នៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម National Social Security Fund (NSSF)

 ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកពាក្យសូមប្រលង
http://www.cambodiajobs.biz/2016/05/217-contract-staffs.html

http://www.cambodiajobs.biz/2016/05/217-contract-staffs.html
http://www.cambodiajobs.biz/2016/05/217-contract-staffs.html
Moreinfo: http://www.nssf.gov.kh/default/2018/05/02/សេចក្ដីជូនដំណឹង-ស្ដីពី-5
© 2007 Cambodiajobs -Template by Josh Peterson. Powered by Blogger. Privacy Statement - Phone:012 900 810 - Email: Cambodiajobs@gmail.com