បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូន Delivery staff

http://www.trust-groups.com/
Job Announcement

Trust Global Service Co., Ltd is one of providers of IT Solutions and Networking. The company is powered by our experienced staff who completed their oversea training with international certificates from prestigious IT industries. Our team offers Trusted technical expertise while having deep understanding on customer’s needs. It’s been operated since June 6th, 2008. Trust Global Service is an authorized GRG-banking Distributor, Cisco Premier Partner, IBM tier2 partner, HP tier 2 partner, Dell partner, … in Cambodia. Trust Global Service has been working with customers from different industry sectors including Banking/MFI, Telco, Hospitality, Garment, MNC, NGOs, Government, and construction.  Trust Global Service is seeking qualified applicants for បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូន


ភារកិច្ចការងារ និងការទទួលខុសត្រូវ :
 • ដឹកជញ្ជូនទំនិញទាន់ពេលវេលា និងគ្រប់ចំនួនទៅកាន់អតិថិជន។
 • ត្រូវឲ្យអតិថិជនចុះហត្ថលេខា ប្រគល់ទំនិញឲ្យបានច្បាស់លាស់ លើមុខទំនិញដែលអតិថិជនបានបញ្ជាទិញ។
 • លើកដាក់ឥវ៉ាន់ចេញពីស្តុក ឬចូលស្តុក ។
 • រៀបចំឥវ៉ាន់ទៅតាមលំដាប់លំដោយ និងតាមប្រភេទទំនិញ។
 • ទុកដាក់ឥវ៉ាន់ទៅតាមកន្លែងសមរម្យ សមស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលរោងចក្រកំណត់។ ឧទាហរណ៍ៈ​ ម៉ាស៊ីនព្រីន ត្រូវដាក់នៅកន្លែងដែលមិនក្តៅពេក ឬត្រជាក់ពេក។
 • បំពេញការងារឃ្លាំងដ៏ទៃទៀត និង ការងារមួយចំនួនទៀតតាមការចាត់តាំងពីអ្នកគ្រប់គ្រង ។​
ជំនាញ សមត្ថភាពនិង បទពិសោធន៍:
 1. បញ្ជប់សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់ទុតិយភូមិ។
 2. មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំទាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូន។
 3. មានជំនាញទំនាក់ទនងល្អជាមួយអតិថិជន។
 4. សមត្ថភាព ក្នុងការយល់ពីសេចក្តីណែនាំ ទាំងពាក្យសំដី និងការសរសេរ)​​
 5. ចំណេះដឹងនៃ ការចែកចាយទំនិញទៅកាន់អតិថិជន និងនីតិវិធីក្នុងការបំពេញការងារ។
 6. អាចបើកបរម៉ូតូ និង ត្រីចក្រយានយន្តបាន ។


Applications close on 30 June 2016.

Interested applicants are invited to submit their CV, Cover Letter to
Trust Global Service Co., Ltd
#B126, St. 70, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh
Phone: 99 555 022  E-mail: somony.mon@trust-groups.com

Please mention "Cambodiajobs.Biz" where you saw the ad when you apply!
© 2007 Cambodiajobs -Template by Josh Peterson. Powered by Blogger. Privacy Statement - Phone:012 900 810 - Email: Cambodiajobs@gmail.com