26 មន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី -- ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation

.
COURSE TITLE
DATE
ORGANIZER
4-5 Jun
LiFE
11-12 Jun
EDI
11-12 Jun
EDI
11-12  Jun
EDI
Deadline: 15 Jun
Adidas & Hinrich
18-26 Jun
CJCC
18-19 Jun
EDI
25-26 Jun
EDI
Deadline: 30 Jun
CJCC
Course start: 10 Oct
CJCC
19-22 Oct
Thomson Reuters
.
Title – Employer                        Cambodia Jobs                    
Closing date
6 Jun
6 Jun
6 Jun
6 Jun
Administration Officer -- New Humanity
8 Jun
Project Officer -- CFSWF
10 Jun
26 មន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី -- ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
16 Jun
17 Jun
17 Jun
30 Jun
Waitresses (4 Positions) -- Sharky Bar & Restaurant New
30 Jun
Cashier (2 Positions) -- Sharky Bar & Restaurant New
30 Jun
Bartenders / Cocktail Waitresses (2 Positions) -- Sharky Bar & Restaurant New
30 Jun
Glass Cleaners (2 Positions) -- Sharky Bar & Restaurant New
30 Jun
Western & Asian Food Cook (1 Position) -- Sharky Bar & Restaurant New
30 Jun
Account Manager -- Trust Global Service
30 Jun
Cashier -- Trust Global Service
30 Jun
Product Manager (Printer) -- Trust Global Service
30 Jun
Receptionist -- Trust Global Service
30 Jun
Senior Sales Manager -- Trust Global Service
30 Jun
30 Jun
30 Jun
333 មន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី -- ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
29 Jun
50 មន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី -- ក្រសួងបរិស្ថាន
8 Jul
768 មន្ត្រីក្របខណ្ឌថ្មី -- ក្រសួងសុខាភិបាល
5 Aug
IELTS and Examination Officer -- IDP Education (Cambodia) New
16 Sep
.


បែបបទ និងទម្រង់ពាក្យសុំប្រឡង 
http://www.cambodiajobs.biz/2016/05/26-26-staffs-ministry-of-foreign.html

http://www.cambodiajobs.biz/2016/05/26-26-staffs-ministry-of-foreign.html

looking for a Jobs , Training , Scholarship , NGOs Fund ?
© 2007 Cambodiajobs -Template by Josh Peterson. Powered by Blogger. Privacy Statement - Phone:012 900 810 - Email: Cambodiajobs@gmail.com