Position: មន្រ្តីឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ (3 មុខតំណែង) -- LOLC

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំមួយ ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែល  មានទស្សនវិស័យសង្គម និងទិសដៅអាជីវកម្មដែលផ្តល់ឲ្យសហគ្រិននិងក្រុមគ្រួសារដែលស្ថិតនៅកម្រិតមូលដ្ឋានពីរ៉ាមីត  នៃសេដ្គកិច្ចសង្គម  នូវឱកាសសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅ និងសហគមន៍របស់ពួកគេឲ្យប្រសើរឡើងតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យអតិថិជននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព។ បច្ចុប្បន្ន អិលអូអិលស៊ី កំពុងបម្រើសេវាកម្មដល់អតិថិជនចំនួនជាង ២៣២ ០០០នាក់ ដែលមាន  ផលប័ត្រឥណទានសរុបចំនួនជាង ៤៥០ លានដុល្លារអាមេរិក
ដើម្បីជួយគាំទ្រនូវដំណើរការពង្រីកអាជីវកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមហ៊ុន អិលអូអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើស មន្រ្តីឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ ចំនួនបី (៣) នាក់ សម្រាប់ការិយាល័យសាខាសែនសុខ សាខាប្រាំពីមករា និងសាខាទួលគោក។ 
 
មុខតំណែងៈ មន្រ្តីឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ (3 មុខតំណែង)
ទីកន្លែងការងារៈ ខណ្ឌ៧មករា សាខា (ខេត្ត រាជធានីភ្នំពេញ, ១ មុខតំណែង)
ខណ្ឌសែនសុខ សាខា (ខេត្ត រាជធានីភ្នំពេញ, ១ មុខតំណែង)
ខណ្ឌទួលគោក សាខា (ខេត្ត រាជធានីភ្នំពេញ, ១ មុខតំណែង)

ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ៖
- បង្កើតដៃគូទំនាក់ទំនង ជាពិសេសជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងជនបង្គោល។
- ធ្វើការវាយតំលៃប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (LILAB) ប្រាក់កម្ចីសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (HAL) និងសេវាភតិសន្យា (Leasing) និងពាក្យសុំខ្ចីប្រាក់រហូតដល់ ៥០ ០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។
- ជួយដល់គណៈកម្មការឥណទាននៅសាខាក្នុងការត្រួតពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសុំខី្ចប្រាក់ ប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (LILAB) ប្រាក់កម្ចីសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (HAL) និងសេវាភតិសន្យា (Leasing) និងបញ្ជូនឯកសារទាំងនោះទៅគណៈកម្មការឥណទានការិយាល័យកណ្តាលដើម្បីអនុម័ត។
- ត្រូវប្រាកដថា ការអនុវត្តប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (LILAB) ប្រាក់កម្ចីសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (HAL) និង សេវាភតិសន្យា (Leasing) អនុលោមតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី។
- រក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ នាយក/នាយិកាសាខា និងប្រធានមន្រ្តីឥណទាន ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមានភាពរឹងមាំ ចំពោះប្រតិបត្តិការប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (LILAB) ប្រាក់កម្ចីសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (HAL) និងសេវាភតិសន្យា (Leasing) ។
- ត្រួតពិនិត្យជាទៀងទាត់លទ្ធផលសមេ្រចបានពិតប្រាកដធៀបជាមួយនឹងគម្រោងផែនការ។
- ធ្វើការវាយតម្លៃជាទៀងទាត់នូវហានិភ័យសម្រាប់ផលិតផល និងសកម្មភាពប្រតិបតិ្តការ ប្រាក់កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន (LILAB) ប្រាក់កម្ចីសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (HAL) និងសេវាភតិសន្យា (Leasing) និងរាយការណ៍ ទៅនាយក/នាយិកាសាខា និងប្រធានមន្ត្រីឥណទាននូវហានិភ័យទាំងឡាយនោះ។
សមត្ថភាពដែលតម្រូវអោយមាន៖
- មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលខុសត្រូវកម្ចី/គណនី ឥណទានជាការប្រសើរ។
- ការយល់ដឹងពីសេវាកម្ម នីតិវិធី និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសអតិថិជនរបស់អិលអូអិលស៊ី។
- វិធីសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេសនៃការអង្កេតស្រាវជ្រាវ។
- យ៉ាងហោចណាស់មានសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ។
- ជំនាញក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍន៍។
- អាចធ្វើការក្នុងស្ថានភាពតានតឹង។
- មានជំនាញមូលដ្ឋានជាសហគ្រិន និងដោះស្រាយបញ្ហា។
- មានជំនាញត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ។
- មិនពុករលូយ មានភាពសុចរិតទៀងត្រង់ខ្ពស់ និងប្តេជ្ញាចិត្តជួយអ្នកក្រីក្រ និង
- មានភាពស្មោះត្រង់ និងឧស្សាហ៍ ព្យាយាមក្នុងការងារ។
 
អត្ថប្រយោជន៍ដែល អិលអូអិលស៊ី ផ្តល់ជូនអ្នកហាត់ការ៖
អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនបុគ្គលិករបស់ខ្លួននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន ដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ ការងារដូចជាៈ ប្រាក់រង្វាន់ចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រាក់រង្វាន់ភ្ជុំបិណ្ឌ ប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំ ការតម្លើងបៀវត្សប្រចាំឆ្នាំ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សុខភាពការធានា រ៉ាប់រងពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ឱកាសទទួលការបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៍អាជីពការងារ បរិយាកាសការងារល្អ និងការ អនុវត្តលក្ខខណ្ឌ ការងារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
 
របៀបដាក់ពាក្យ៖
បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ (CV & Cover Letter) ជាមួយ រូបថតថ្មី (4x6) និងបញ្ជាក់ពីមុខតំណែង និងទីតាំងដែលចង់បម្រើការងារឲ្យបានច្បាស់លាស់មកដាក់តាមបណ្តាការិយាល័យអិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬអាចផ្ញើមកកាន់អ៊ីមែល recruitment@lolc.com.kh ត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា ២០១៩ ​ ដោយអនុវត្តតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

១. ចំណងជើងអ៊ីមែលត្រូវតែសរសេរ៖ Applying for (position title) (Ex: Applying for Credit Officer) ។
២. CV & Cover Letter ត្រូវតែដាក់បញ្ចូលគ្នាតែមួយក្នុងទម្រង់ជា PDF ឬ Word ដោយទំហំមិន ឲ្យលើស 5MB ។
៣. ឯកសារពាក់ព័ន្ធ និងសញ្ញាបត្រសិក្សាផ្សេងៗ មិនត្រូវភ្ជាប់ជាមួយឡើយ (No attachment)
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី អិលអូអិលស៊ី សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.lolc.com.kh
មានតែបេក្ខជន បេក្ខនារីដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីសម្រាំង (shortlist) ទេ ទើបត្រូវបានទាក់ទងសម្រាប់ការប្រឡង ឬសម្ភាស។
(បេក្ខជន បេក្ខនារីដែលបានដាក់ពាក្យហើយមិនអាចដកពាក្យវិញបានឡើយ)

JOBS$type=list$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=5$page=1$

SCHOLARSHIP$type=list$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=5$page=1$src=random-postsls

NGOs Fund$type=list$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=5$page=1$src=random-posts

Name

Cambodia Jobs,2983,Contact,1,Exchange Rate for Tax Calculation,1,Expire,26,Friends-International,1,Guide,1,International Job,407,Job Tip,1,NGOs Fund,932,old,12,P,4,Privacy Statement,1,Scholarship,765,Training,1369,
ltr
item
Cambodia Jobs: Position: មន្រ្តីឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ (3 មុខតំណែង) -- LOLC
Position: មន្រ្តីឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ (3 មុខតំណែង) -- LOLC
Cambodia Jobs
https://www.cambodiajobs.biz/2019/05/position-3-lolc.html
https://www.cambodiajobs.biz/
https://www.cambodiajobs.biz/
https://www.cambodiajobs.biz/2019/05/position-3-lolc.html
false
8778075400999195946
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content